Formularze i informacje

Informacje dotyczące integracji usług na rzecz dobrobytu dzieci.

 Jeśli usługodawca lub jednostka świadcząca ogólne usługi na rzecz dziecka, zauważy i wskaże dowody na to, że potrzeby dziecka nie są w pełni zaspokajane i że dziecko potrzebuje innego zakresu usług niż te już świadczone, powinien udzielić informacji rodzicom lub dziecku na temat integracji usług.

Informowanie o usługach w celu zapewnienia dobrobytu dziecka jest również jedną z ról koordynatora usług.

Gdy usługodawca, osoba świadcząca ogólne usługi na rzecz dobra dziecka, koordynator czy inny, informuje o integracji usług. Udziela on wtedy następujących informacji:

Co to jest integracja usług? Jest to zorganizowanie i zachowanie ciągłości trwania usługmających na celu wspieranie interesu dziecka oraz zapewnienie dzieciom i rodzicom, którzy tego potrzebują, dostępu do odpowiednich zintegrowanych usług oraz pomocy w zarządzaniu tymi usługami.

Kto świadczy integrację usług? Usługodawcy, którzy najlepiej odpowiadają na potrzeby dziecka w danym momencie.

Co to jest usługodawca? Każdy, kto świadczy usługi, mając na celu dobrobyt dziecka w imieniu państwa lub gminy, w tym podmioty prywatne świadczące takie usługi na podstawie umowy o świadczeniu usług. Są to m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice, ośrodki społeczne, szkoły średnie, ośrodki zdrowia, specjalistyczne instytucje zdrowotne, policja, opieka socjalna i urząd ochrony praw dziecka.

Czym jest usługa na rzecz dobrobytu? Każda usługa, która według prawa powinna być świadczona przez państwo lub lokalne władze przyczyniająca się, lub zapewniająca dobrobyt dziecka. Są to usługi od podstawowych, dostępnych dla wszystkich dzieci, po usługi bardziej zindywidualizowane.

Jaki jest pierwszy krok? Pierwszym krokiem jest uzyskanie przez koordynatora usług informacji o sytuacji dziecka. Może się zdarzyć, że usługodawca, który zauważy i zidentyfikuje oznaki niezaspokojenia potrzeb dziecka, porozmawia z rodzicami, udzieli im wskazówek i pomoże wypełnić wniosek o udostępnienie danych koordynatorowi. To oznacza, że dany dostawca usług ma prawo poinformować koordynatora o zaistniałych okolicznościach. Koordynator może uzyskać informacje bezpośrednio od rodzica i/lub dziecka, ponieważ każdy powinien wiedzieć, kto jest jego czy dziecka koordynatorem i mieć do niego dostęp.

Kim jest koordynator usług? Osoba z najbliższego otoczenia dziecka, która otrzymuje informacje od usługodawców, świadczących ogólne usługi na rzecz dobra dziecka lub rodziców/dziecka. Koordynator wspiera integrację usług na poziomie podstawowym. W ten sposób opiekunowie i dzieci, zamiast kontaktować się z wieloma źródłami, mogą konsultować się z jedną osobą, która ma wgląd w dostępne zasoby wsparcia.

Co to jest wniosek o udostępnianiu informacji? Jest to formularz wypełniany przez rodzica i/lub dziecko, który umożliwia usługodawcy lub podmiotom świadczącym ogólne usługi na rzecz dobra dziecka zebranie informacji o sytuacji dziecka i przekazanie ich koordynatorowi. Wniosek upoważnia jedynie do tej konkretnej komunikacji z tym konkretnym koordynatorem. Koordynator po otrzymaniu informacji, nie jest upoważniony do kontaktowania się z innymi, ale musi kontaktować się z rodzicami i/lub dzieckiem.

Jaki jest następny krok? Następnym krokiem jest praca koordynatora z otrzymanymi informacjami. Koordynator rozmawia z rodzicami i/lub dzieckiem i ocenia czy istnieje potrzeba integracji usług. Koordynator upoważniony jest do zapoznania się wyłącznie z tymi informacjami, które otrzymał od tego danego usługodawcy, a następnie powinien skontaktować się z rodzicami i/lub dzieckiem.

- Jeżeli koordynator uważa, że ​​dziecko otrzymuje wszystkie niezbędne usługi i nie potrzebuje integracji usług, w dalszym ciągu pomaga rodzinie, a następnie ponownie sprawdza, czy taka integracja jest potrzebna.

- Jeżeli koordynator uważa, że ​​integracja usług leży w najlepszym interesie dziecka, udziela rodzicom i/lub dziecku wskazówek dotyczących tego, na czym polega integracja usług, oraz instruuje w sprawie wniosku o integrację usług.

Co to jest wniosek o integrację usług? To jest formularz, który rodzice i/lub dziecko wypełniają, wnioskując o integrację usług dla dziecka. Wniosek pozwala koordynatorom, kierownikom wsparcia, usługodawcom i osobom świadczącym usługi na rzecz dobrobytu dziecka na przetwarzanie informacji o dziecku w celu zapewnienia mu zorganizowanych i ciągłych usług.

Kim jest kierownik wsparcia? Kierownik wsparcia przejmuje obowiązki koordynatora, jeśli dziecko potrzebuje usług na drugim lub trzecim poziomie. Kierownik wsparcia zazwyczaj pochodzi z opieki społecznej.

Jaki jest pierwszy, drugi i trzeci poziom usług?

- Poziom pierwszy/podstawowy dzieli się na dwa inne. Koordynator usług zarządza integracją usług na tym poziomie.

Podstawowe usługi dostępne są dla każdego np. ogólne usługi przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, obejmujące edukację ogólną, działania prewencyjne, przeciwdziałanie znęcaniu się i przemocy, jak też ogólna opieka zdrowotna, monitorowanie ciąży, szkoły rodzenia i ogólne usługi społeczne, np. usługi podmiotów świadczących opiekę dzienną są również usługami podstawowymi.

Spersonalizowane i wczesne wsparcie. Zasoby odpowiadające potrzebom na daną usługę,wykraczające poza usługi podstawowe. Jest to dodatkowa pomoc lub wsparcie, np. gdy dziecko ma ograniczenia w korzystaniu z usług szkolnych ze względu na specjalne potrzeby, trudności w uczeniu się, problemy z zachowaniem lub są konsekwencją prześladowań itp.

- Usługi drugiego poziomu to zasoby, w ramach których zapewniane jest indywidualne i bardziej ukierunkowane wsparcie niż na pierwszym poziomie podstawowym. Są to zasoby, kiedy potrzebna jest bardziej wyspecjalizowana lub zróżnicowana usługa niż ta świadczona na poziomie podstawowym. Dzieci, do których skierowane są usługi na tym poziomie, potrzebują bardziej wyspecjalizowanych i zróżnicowanych usług. W tym przypadku potrzeby dziecka są tak szerokie, że prawdopodobnie nie zostałyby zaspokojone, jeśli usługi nie byłyby zintegrowane. Przykłady obejmują specjalne oddziały w szkołach, indywidualne ścieżki edukacyjne oraz różne formy wsparcia udzielane przez jednostki opieki społecznej i systemu edukacji.

- Usługi trzeciego poziomu to zasoby, w ramach których zapewnia się specjalistyczne wsparcie, gwarantujące brak zagrożenia dla dobrobytu dziecka. Dziecko korzystające z usług na tym poziomie zazwyczaj boryka się ze skomplikowanymi i złożonymi problemami i wymaga większej opieki. Dziecko znajduje się w sytuacji, w której brak odpowiedniego wsparcia i zasobów mógłby mieć poważne konsekwencje i zagrażać jego zdrowiu i rozwojowi. Na poziomie trzecim wsparcie może na przykład obejmować opcje umieszczania w pieczy zastępczej w oparciu o ustawę o ochronie praw dziecka, interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych oraz długoterminowy pobyt dziecka w szpitalu.

Czy dziecko może korzystać z usług na więcej niż jednym poziomie jednocześnie? Tak.

Jak wszystkie te podmioty przetwarzają dane osobowe dziecka? Każdy, kto pracuje na podstawie ustawy o integracji usług na rzecz dobrobytu dzieci, musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy, uchwalanej przez Ministerstwo Dzieci i Edukacji. Oznacza to, że każdy, kto pracuje z danymi osobowymi, ma obowiązek; pracować wyłącznie z informacjami, dla których istnieje prawnie uzasadniony cel przetwarzania, pracować wyłącznie z informacjami, które są potrzebne i przekazywać je wyłącznie osobom do tego upoważnionym. Należy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych pod każdym względem.

Usługodawca, osoba świadcząca ogólne usługi na rzecz dobrobytu dzieci, koordynatorzy usług, kierownicy wsparcia i inne osoby pracujące z danymi osobowymi w oparciu o ustawę o dobrobycie, muszą poinformować rodziców i/lub dziecko, w jaki sposób odbywa się udostępnianie danych osobowych w tym indywidualnym przypadku. Należy podać informację, jakie dane będą udostępniane oraz kto i jakie środki bezpieczeństwa podejmie w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica